Terms of use

§ I. Rozsah a předmět podmínek používání
- Tyto základní podmínky ustanovují pravidla pro používání online her a dalších služeb provozované portálem xGaming.cz
- Portál xGaming.cz poskytuje‬ služby výhradně pro použití spotřebiteli. ‪Služby mohou být využity ve formě bezplatných online her a služeb, anebo online her a služeb, ve kterých lze za úplatu získat virtuální zboží. Hry nemají nic společeného s hazardem.
- Portál xGaming.cz si vyhrazuje právo služby kdykoliv upravovat nebo provoz bez udání důvodů pozastavit nebo ukončit.
- ‪xGaming.cz‬ služby mohou být využity pouze v aktuálně platných verzích.
- xGaming.cz služby jsou určeny výhradně pro účel zabavení spotřebitelů. Je zakázáno jejich využívání za účelem dosažení výdělečného zisku.
- xGaming.cz služby se řídí příslušnými pravidly hry nebo používání („Pravidla“), která pokud existují, podrobně vysvětlují práva vlastnictví xGaming.cz ve vztahu k osobnímu vlastnictví. Pokud se objeví jakékoli rozpory mezi Podmínkami používání a Pravidly, mají tyto Podmínky používání přednost; pokud však nejsou Pravidla v konkrétních případech brána za prioritní.
- Uživatelova vlastní protichůdná pravidla nebo standardní podmínky nelze použít.
- Portál xGaming.cz nabízí různé způsoby platby, mezi kterými si uživatel může libovolně volit. Za tímto účelem udržuje portál xGaming.cz obchodní vztahy se třetími stranami coby poskytovateli, jako např. s Gopay. Částečně tito poskytovatelé v průběhu platby uzavírají s uživatelem vlastní smlouvy. V těchto případech mohou platit také všeobecné obchodní podmínky daného poskytovatele.
§ II. Registrace
- Registrací na jakoukoliv službu portálu xGaming.cz vyslovuje přihlašující souhlas s ověřením jeho e-mailové adresy a podává žádost o užívání jeho budoucího Uživatelského účtu portálu xGaming.cz. Na základě žádosti bude portálem xGaming.cz vytvořen Uživatelský účet, který umožňuje přístup na určenou službu.
- Užívání Uživatelského účtu platí po dobu neurčitou a obě strany jej mohou kdykoliv bez dodržování jakýchkoliv výpovědních lhůt ukončit.
§ III. Speciální podmínky pro užívání online her
- Uživateli je zakázáno jakýmkoli způsobem manipulovat s online hrou. Uživatel zejména nesmí využívat prostředky, mechanismy nebo softwary, které zasahují do funkčnosti a průběhu hry. Uživatel nemá povoleno provádět takové akce, které by způsobily bezdůvodnou nebo nadměrnou zátěž technického zařízení. Uživateli je rovněž zakázáno blokovat, přepisovat nebo upravovat obsah, který portál‬ xGaming.cz nabízí nebo jinak do online hry zasahovat.
- Uživatel navíc nesmí spouštět online hru v jiném programu, než je poskytnutý klient. Rovněž je zakázáno používat skripty a programy, které dávají uživateli výhodu nad jeho spoluhráči. Přihlašování je povoleno pouze prostřednictvím služeb xGaming.cz a stránek třetích stran integrovaných portálem xGaming.cz.
Za žádných okolností uživatel nesmí:
a) vytvářet nebo používat cheaty, mody a/nebo hacky a jakýkoli jiný software třetích stran, který může upravovat herní zážitek;
b) používat software, který umožňuje „data mining“ nebo jiných způsobem zadržuje nebo shromažďuje informace související s online hrami;
c) prodávat virtuální předměty nebo premiovou měnu pocházející z xGaming.cz služeb třetím stranám nebo je od nich kupovat výměnou za skutečné platební prostředky, stejně tak nesmí tyto předměty vyměňovat nebo se pokoušet vyjednávat jakoukoli z výše zmíněných transakcí, pokud mu to nebylo v individuálním případě povoleno.
- Veškerá práva na virtuální zboží používané v online hrách a získané výměnou za úplatu patří, vyjma využití uživatelem ve hře, v souladu s těmito Podmínkami výhradně portálu xGaming.cz.
§ IV. Obecné povinnosti uživatele
- Uživatel je povinen udržovat své přihlašovací údaje za všech okolností v tajnosti. To konkrétně znamená, že uživatel smí své přihlašovací údaje používat pouze pro služby portálu xGaming.cz a chránit je před neoprávněným přístupem třetích stran.
- „Přihlašovací údaje“ znamenají uživatelovy přístupové údaje, které jsou využívány k jeho identifikaci a zabraňují neoprávněnému využití účtu třetími stranami. Heslo se nesmí shodovat s hráčským jménem a musí obsahovat alespoň 8 znaků skládajících se z kombinace číslic a písmen.
- V okamžiku, kdy má uživatel podezření, že třetí strana získala nebo by mohla získat neoprávněný přístup k těmto údajům, musí o této skutečnosti ihned informovat portál xGaming.cz a své údaje si změnit nebo zajistit změnu ze strany portálu xGaming.cz. Portál xGaming.cz navíc má v takovém případe právo dočasně zablokovat přístup k účtu uživatele, což může i v případě, že má portál xGaming.cz‬ náznaky o zneužívání přihlašovacích údajů. Jakmile se ukáže, že bylo podezření o zneužití neopodstatněné, bude uživateli opět umožněn přístup k účtu.
§ V. Náklady / Premiová měna
- Služby na portálu xGaming.cz jsou zcela zdarma.
- Užíváním služeb portálu xGaming.cz nevznikají žádné automatické náklady.
- Uživatel má možnost dobrovolně zaslat portálu xGaming.cz úplatu, za kterou získá premiovou měnu.
- Informace o možnostech zaslání úplaty včetně cenových hladin lze najít po přihlášení na webovou stránku zvolené služby na portálu xGaming.cz.
- Úplata pro získaní premiové měny je zcela dobrovolná, není portálem xGaming.cz nijak vnucována.
- Pokud je uživatel nezletilý, objednáním jednotek prémiové měny výslovně potvrzuje, že mu prostředky potřebné k jejich zaplacení byly přenechány právě k tomuto účelu nebo k volnému užívání.
- Pro nákup premiové měny platí Obchodní podmínky, ty jsou uvedeny zde.
§ VI. Ochrana údajů
- Při registraci a přihlášení na některou se služeb portálu xGaming.cz jsou shromažďovány údaje, které vedou k jedinečnému rozeznání každého uživatele. Tyto údaje jsou : IP adresa, email, uživatelské jméno a heslo.
- Zpracování a využití osobních údajů na Portálu je prováděno automaticky a jeho cílem je zajištění funkčnosti a využitelnosti služeb Portálu. Nakládání s osobními údaji probíhá podle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění. Osobní údaje nebudou bez přímého souhlasu Uživatele poskytnuty třetím stranám a budou používány pouze k účelům využitelnosti služeb Portálu.
- V případě nákupu premiové měny mohou být zpracovány další osobní údaje. Prohlášení o ochraně osobních údaju neleznete zde
§ VII. Závěrečná ustanovení podmínek používání.
- Poskytovatel neručí za škody ve spojitosti s užíváním služeb portálu xGaming.cz. Postoupení nároků uživatele vůči poskytovateli třetím osobám je vyloučeno. Taktéž neručí za způsobené zdravotní problémy.